آرمیتا گراوند، رمزی دیگر در مسیر نابودی استبداد دینی

آرمیتا گراوند، جان دیگری بود که در مبارزه با آپارتاید جنسیتی، قربانی قتل حکومتی شد. خونی که به چنگال رژیم جهل و جنایت ریخته شد، اولین و آخرین این سلسله کشتار نیست.

قتل حکومتی آرمیتا گراوند که یک سال پس از خیزش ژینا سندی دیگر از چهره تاریک استبداد مذهبی را برملا کرد، زنان و جامعه کوییر ایران را که در صف اول جنبش «زن، زندگی، آزادی» ایستاده اند، مصمم تر کرده، تا این بنای منحوس را سقف گشوده و با عزمی راسخ تر بر طاق نیلی آزادی، پر بکشند.

 

#زن_زندگی_آزادی

#آرمیتا_گراوند