سپاس از حضور جامعه کوییر ایرانی و افغانستانی و متحدان در رژه تاریخی افتخار تورنتو

بدینوسیله از حضور و همراهی ناب دوستان کوییر ایرانی و افغانستانی و سایر متحدان عزیزمان در رژه افتخار تورنتو نهایت سپاسگزاری خود را اعلام می‌کنیم. همراهی شما در این رویداد … Read More